پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
تو از روزگاران مشو نا امید
با گردش روزگار
مرسدس بنز خودرویی مفهومی با کمک «جیمز کامرون» طراحی کرده است.