پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
تو از روزگاران مشو نا امید
با گردش روزگار