«از بخت شکر دارم و از روزگار هم» پایگاه خبری _ تحلیلی روزگار، در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، با هدف بررسی و واکاوی وقایع روز در شاخه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین، جوانب مربوط به این سه حوزه در رویدادهای ورزشی شکل گرفته است. بعد از وقوع هر ماجرا، ابعاد کمتر شنیده شده‌ای وجود دارد که یک ذهن جستجوگر به دنبال آن‌هاست، حال این مهم برای او از این پنجره قابل دستیابی‌ست و کسانی که اهل تأمل در امور و واکاوی دقیق آن‌ها و کشف روابط علت و معلولی بین پدیده‌ها هستند، می‌توانند پاسخ سوالات خود را در روزگار پیدا کنند. این پایگاه خبری _ تحلیلی، با پایبندی به اصولی همچون صداقت و امانت‌داری و در عین حال، اعتنا به اعتماد مخاطب، در اندیشه‌ی بازنمایی حقیقت امور، فراتر از واقعیت آن‌هاست و می‌خواهد روی دیگر رخدادها را که ممکن است از نظر عامه دور مانده باشد، عیان کند و از این رو، عبور سرسری از هیچ واقعه‌ای را مجاز نمی‌داند. پایگاه خبری _ تحلیلی روزگار، با انتشار مطالب متنی و تصویری، با رعایت اصل شفاف‌سازی به فعالیت می‌پردازد تا اخبار خوب، بد و البته غریب این روزگار را به ثبت برساند. باشد که برای روزگاری روشن‌تر، طرحی نو دراندازد.

همکاران ما